Coronavirus Prevansyon ak kontwòl

Coronavirus prevansyon ak kontwol: tout sa nou dwe konnen poun anpeche viris la propaje sitoutfwa nou ta rive trape li

LAVE MEN NOU

Lave men nou ak savon nan dlo pwòp pandan 20 segond pou pi piti. Itilize Hand sanitizer ki fèt ak baz alkòl

PA DISTRIBIYE

Kouvri nen w ak bouch ou ak napkin lè w ap touse, epi jete naptin nan nan yon poubèl, lave men w

EVITE RETE KOTE MOUN

Evite kontak dirèk avek twòp moun, pou w pa riske kole ak moun ki malad

DEZENFEKTE ANVIWONMAN W

Netwaye epi dezenfekte tout objè ak sifas kote n ap sèvi